Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Iza.bg предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.iza.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането, на който и да е обект от сайта, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.iza.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.iza.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След натискане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в неговата кошница. Това действие има правно обвързваща сила и се счита, че договорът за покупко-продажба е сключен.
5Iza.bg има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
6Iza.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 7 работни дни Iza.bg уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен банков превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
7.При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Iza.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8.Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Iza.bg допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
9. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва с или без регистрация обявените стоки на страниците на електронния магазин www.iza.bg.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Iza.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.iza.bg.
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Iza.bg се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката;
• да уведомява незабавно Iza.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва, по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
• да не извършва злоумишлени действия; 
• да обезщети Iza.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.iza.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронна поща (имейл), да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. Iza.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. Iza.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.iza.bg.
17. Iza.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Iza.bg да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Iza.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.iza.bg.
18. Iza.bg се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява изправността на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
19. Iza.bg  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Iza.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда, каквато и да било отговорност или задължения заIza.bg. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
20. Iza.bg има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
21. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Iza.bg, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на обявения имейл адрес.
22. Iza.bg събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Iza.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
23. Iza.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Iza.bg  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Iza.bg.
24Iza.bg има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

IV. ЦЕНИ

25. Всички обявени цени на страниците на електронния магазин са с включен ДДС. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране

V. СРОКОВЕ

26. Всяка получена поръчка, регистрирана в системата на електронния магазин и потвърдена с имейл на електронния адрес посочен от Клиента се обработва в срок от три рабони дни. В този срок се включва и установяване на недостатъчна наличност на артикул, участващ в поръчката, за което своевременно се информира Клиена по имейл или посочен телефон за връзка.
27. След експедиране на пратката с куриер, Iza.bg не носи отговорност за спазването на сроковете, обявени от куриерската фирма и публикувани в Доствки и плащане.
28. При устновено несъответствие между поръчаната и получената стока, Клиентът има право да заяви нейното връщане на Iza.bg в срок не по-дълъг от 14 дни от датата на получаване.
29. Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

30. Iza.bg гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Iza.bg защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Iza.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
30а. Iza.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Iza.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

31. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Iza.bg, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Iza.bg се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като ги публикува на видно място в Интернет страницата сиВ случай, че Потребителя заяви, че не е съгласен с промените, то Iza.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

32. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
33. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.